Vaskulär demens

Vaskulär demens, blodkärlsdemens, är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom och står för ungefär 25 procent av alla fall av demenssjukdom.


vaskulär demens

Åderförkalkning är en av flera orsaker till syrebrist som kan orsaka vaskulär demens.

Orsakas av syrebrist

Vaskulär demens, eller blodkärlsdemens som det också kallas, uppstår när olika delar av hjärnan inte får tillräckligt med syre.

Syrebristen kan i sin tur bero på olika orsaker, men vanligast är stroke, hjärtinfarkt eller annat problem med blodförsörjningen.

Symptom skiljer sig

Symptomen varierar beroende på vilka områden i hjärnan som skadats. Detta är väldigt olika från person till person.

Om hjässloben påverkas så minskar din förmåga att förstå, tolka och analysera. Om pannloben skadas får du personlighetsförändringar. Om tinningloben skadas får du sämre minne. Syrebristen kan också leda till talstörningar och rörelsehinder.

Generella symptom är:
  • Problem med minnet
  • Nedsatt tankeförmåga
  • Långsamma rörelser
  • Nedsatt förmåga att tolka känsel- och synintryck
  • Svårt att hitta ord – blir mer och mer tyst
  • Nedstämdhet
  • Sämre omdöme, svårigheter att koncentrera sig och ibland aggressivitet
  • Hallucination, ser eller hör saker som inte finns
  • Balanssvårigheter
Brant trappa.Utvecklas i olika faser/trappsteg

Vaskulär demens kommer plötsligt och med ett hastigt insjuknande. I typiska fall har demensen inletts av ett hastigt insjuknande som liknar stroke. Sedan utvecklas sjukdomen stegvis i olika faser.

Tillståndet kan vara stabilt en period och sedan plötsligt försämrats. Detta skiljer sig från Alzheimers där försämringen hela tiden sker smygandes.

En del personer kan gå i genom trappstegen väldigt hastigt och bli mycket sjuk på bara ett par år. Medan andra får vänta en mycket längre period innan nästa trappsteg kommer.

Behandling och omvårdnad

Läkemedel

Idag finns det inga registrerade läkemedel mot blodkärlsdemens. Men det finns läkemedel mot ytterligare kärlskador som kan förhindra att demensen blir värre.

Ibland kan oro och depression vara ett symptom vid demens och mot detta finns det läkemedel.

Förhindra ytterligare kärlskador

Vid vaskulär demens ger man förebyggande behandling för att förhindra ytterliga kärlskador. Så som behandling för högt blodtryck och höga blodfetter. Även motion och fysisk aktivitet har en gynnande effekt.

Omvårdnad

Den person som behöver vård har rätt att få det. Detta kan ske med hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet eller gruppboende.

Den vårdplan som sätts upp är individuell. Personal från hemtjänsten kan exempelvis komma hem och lösa av en livskamrat, släkting eller vän som behöver vila eller som vill komma bort en stund.

I början av sjukdomen behöver man oftast bara vård i hemmet. I slutet av sjukdomen kan man behöva vård på ett demensboende.